Bodem in de Omgevingswet

  • Specifieke consequenties Omgevingswet voor het werkveld bodem/ondergrond
  • De huidige praktijk, het overgangsrecht en de nieuwe praktijk naast elkaar
  • Korte update bestaande bodembeschermingsrecht
  • Bevoegd gezag bodem bij gemeenten, grondwater bij provincies
  • Samenwerken: wat doen en mogen Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en de omgevingsdiensten?
  • Gebiedsgericht grondwaterbeheer
  • Van bodemsanering naar bodembeheer
  • Integrale benadering: van milieu naar ruimtelijke ordening
  • Andere manier van denken, werken en organiseren voor medewerker bodem en ondergrond

Lees meer