Accreditatie SKJ voor cursussen Sociaalweb - Berghauser Pont
5 november 2018

Accreditatie SKJ voor cursussen Sociaalweb

De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) heeft drie programma’s van Sociaalweb geaccrediteerd. Het gaat om de cursus Jeugdwet, de cursus Het persoonsgebonden budget in het sociaal domein en de workshop Eigen kracht en sociale netwerkstrategie. Voor zowel de cursus Jeugdwet en de cursus Het persoonsgebonden budget in het sociaal domein kunt u 6 6 SKJ-studiepunten verkrijgen in de categorie Opleidingstraject Jeugdzorgwerker en voor de workshop Eigen kracht en sociale netwerkstrategie kunt u 3 SKJ-studiepunten rekenen.

 

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd heeft als doel de kwaliteit van beroepsuitoefening binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming te waarborgen. Binnen deze doelstelling kan SKJ een opleiding voor jeugdprofessionals accrediteren indien deze bijdraagt aan de competentieversterking en methodisch handelen van professionals. SKJ heeft hiervoor een uitgebreid competentieprofiel gecreëerd die de kennis, beroepshouding en vaardigheden beschrijven. Accreditatie wordt gegeven voor een maximum van 3 jaar, de stichting verzekert zich hiermee dat geaccrediteerde cursussen voldoen aan de actuele gewenste competenties. SKJ stelt het aantal accreditatiepunten vast naar aanleiding van het aantal uren deskundigheidsbevordering, 1 uur is 1 punt.

 

Cursus Jeugdwet

In deze cursus zal eerst een algemene inleiding over het jeugdrecht en de spelers in het veld worden gegeven. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de regelgeving die geldt voor de gemeentelijke besluiten op grond van de Jeugdwet. Aan de orde komen de belangrijkste begrippen uit de Jeugdwet en de Algemene wet bestuursrecht, het onderzoek dat het college dient uit te voeren naar aanleiding van een jeugdhulpvraag en de mogelijkheden om beleid te voeren, bijvoorbeeld over wat onder de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen dient te worden verstaan. Verder zal aandacht worden besteed aan de persoonsgebonden budgetten, met name die welke besteed worden binnen het sociaal netwerk. Tenslotte komen ook de herzienings-, intrekkings- en terugvorderingsbeslissingen aanbod.

Meer informatie

 

Cursus Het persoonsgebonden budget in het sociaal domein

Het persoonsgebonden budget in de Wmo 2015 en de Jeugdwet is een kostbaar bezit. Kostbaar omdat het iemand in staat stelt om zelf te bepalen wie welke zorg op welk moment levert. Maar ook kostbaar omdat het niet altijd een goedkope oplossing is en veel hoofdbrekens kan kosten. Vragen die in de dagelijkse praktijk naar voren komen zijn er legio. Zijn er verschillen tussen het PGB in de Wmo 2015 en in de Jeugdwet? Hoe moet de hoogte van de PGB-tarieven worden bepaald? Kan men mensen uit het sociaal netwerk met een PGB inhuren? Welke kwaliteitseisen mogen worden gesteld aan aanbieders die met een PGB worden ingekocht? Wat is de rol van de gemeenteraad in dit alles?

Meer informatie

 

Workshop Eigen kracht en sociale netwerkstrategie

‘Eigen kracht’ en ‘sociaal netwerk’ zijn belangrijke termen die in de Wmo en de Jeugdwet veel worden gebruikt. Jeugdigen en volwassen die in een kwetsbare positie verkeren hebben vaak een verminderde zelfredzaamheid en een klein sociaal netwerk. Sociale netwerken geven niet alleen plezier en betekenis aan het persoonlijke leven, maar hebben ook een praktische functie. Binnen sociale netwerken kunnen mensen elkaar ondersteunen en samen oplossingen voor problemen bedenken. De sociaal professional heeft hier een belangrijke taak in.

Meer informatie

 

Het aanbod van Sociaalweb van workshops en cursusen dat door SKJ is geaccrediteerd wordt momenteel uitgebreid. Voor het overzicht van workshops en cursussen en de daarbij behorende accreditatie vindt u op Sociaalweb.