Portals - Berghauser Pont

Berghauser Pont wil via haar kennisportals een bijdrage willen leveren aan de uitwisseling van kennis en ideeën over een duurzame en leefbare samenleving, gebruik makend van inzet van nieuwe technologieën. Professionals delen hun kennis en ervaringen op een kritische en onafhankelijke manier.

 

 

Omgevingsweb is een onafhankelijk platform waar professionals kennis en ervaringen uitwisselen over de fysieke leefomgeving zoals bouwen, grond, milieu, openbare orde en  infrastructuur.  De stad en haar omgeving zullen de komende jaren ingrijpend veranderen als gevolg van het klimaatakkoord van Parijs en verdere uitrol van de energietransitie, hergebruik van afval en andere materialen in een circulaire economie, een leefbare stad die rekening houdt haar burgers en smart cities die gebruik maken van de technologische ontwikkelingen.

 

Zorg & Sociaalweb wil een bijdrage leveren aan de discussie rondom een inclusieve samenleving en positieve gezondheidszorg. Een gelijke verdeling van lasten, deelname van zo veel mogelijk mensen aan de arbeidsmarkt, ook die met een beperking, kwetsbare jongeren en een steeds ouder wordende bevolking vragen om een ingrijpende aanpassing van de manier waarop we leven en wonen. Almaar groeiende zorgkosten vragen om een aanpassing van ons zorgstelsel waarbij kwalen in een eerder stadium worden verholpen en meer gebruik wordt gemaakt van nieuwe technologieën als blockchain, robotisering en machine learning.

 

Data&Privacyweb is een kennisportaal en discussieplatform over de invloed van de digitale transformatie op onze leefomgeving, in het bijzonder de manier waarop we met persoonlijke gegevens omgaan. Technologie beinvloedt de ontwikkeling van steden, de manier waarop we leven en hoe we omgaan met onze omgeving en mede-burgers. De digitalisering maakt veel nieuwe applicaties en ondersteuning mogelijk, neem bijvoorbeeld de gezondheidszorg, maar de enorme hoeveelheid kennis en data over hoe wij leven en waar onze voorkeuren naar uitgaan, betekent ook dat we bewuster zullen moeten omgaan met hoe en met wie we onze gegevens delen. De GDPR (general data protection regulation) geeft burger het recht geeft om inzichtelijk te hebben wie data verzamelt en wat ermee wordt gedaan.

 

Klimaatweb wil een bijdrage leveren aan de uitwisseling van kennis en ideeën over een duurzame en leefbare samenleving. De leidende principes voor de redactie zijn dat de kwaliteit altijd doorslaggevend is, dat we samenwerken met de beste experts uit het veld, zoveel mogelijk perspectieven laten zien en dat we zowel een platform zijn voor uitwisseling van kennis als inhoudelijke discussie. Klimaatweb richt zich op de volgende deelgebieden: klimaatverandering, duurzame energie, mobiliteit, circulariteit, consumptie, industrie, gebouwde omgeving en landbouw.