Boeken Archives - Berghauser Pont

Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2018

Het Bouwbesluit 2012 is per 1 juli jongstleden gewijzigd op een aantal punten. De 6e druk van Bouwbesluit 2012, Tekst & Toelichting bevat het Bouwbesluit 2012 zoals dit met ingang van 1 juli 2018 luidt, na inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit van 22 juni 2018 (Staatsblad 2018, 197).

 

Inhoud

De toelichting op het Bouwbesluit 2012 is in deze uitgave zodanig samengesteld uit de toelichtingen op de verschillende staatsbladen, dat ieder onderdeel van de toelichting betrekking heeft op de tekst zoals deze vanaf 1 juli 2018 luidt. Verder bevat deze uitgave de Regeling Bouwbesluit 2012, zoals deze luidt met ingang van 1 juli 2018. Deze zesde druk bevat naast genoemde regelgeving verschillende onderdelen die het gebruik van het Bouwbesluit 2012 vereenvoudigen. Ten eerste is een handzame tabel opgenomen met daarin alle besluiten die samen het Bouwbesluit 2012 vormen, met data, staatsbladnummers en inwerkingtredingsbesluiten. Hiermee worden de ontwikkelingen van het Bouwbesluit 2012 zichtbaar gemaakt op een wijze die het mogelijk maakt om op een eenvoudige manier na te gaan hoe het Bouwbesluit 2012 op enig moment voor 1 juli 2018 luidde. Dit is van belang bij de beoordeling of een bepaald voorschrift al dan niet van toepassing was op het moment van aanvraag van een vergunning voor het bouwen. Ook zijn een leeswijzer, transponeringstabel en een trefwoordenregister opgenomen. Met de transponeringstabel is het Bouwbesluit 2012 op artikelniveau te vergelijken met het Bouwbesluit 2003 en met de andere voorafgaande regelgeving.

 

Bestellen

U kunt het boek bestellen via de online boekenwinkel van Berghauser Pont Publishing. Het boek kost 59,00 en wordt gratis verzonden: Bouwbesluit 2012, Tekst & Toelichting

Nieuwe publicatie: De sociale gemeente?

Heeft u een duidelijk beeld van de drie grote wetten binnen het sociaal domein? Het boek De sociale gemeente? Een beknopte inleiding tot het gemeentelijk sociaal domein biedt een inkijk in de Participatiewet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Van alle wetten wordt een kort overzicht gegeven van de voorgeschiedenis, de doelstelling en de inhoud van de wet. Bovendien worden in elk hoofdstuk enkele sleutelbegrippen uit de wetten aan de orde gesteld. Kortom, dit boek geeft een belangrijk overzicht van het gemeentelijk sociaal domein, wat voor zowel de startende als de doorgewinterde professional bruikbaar is. Ook andere geïnteresseerden zullen er waarschijnlijk veel van hun gading in kunnen vinden.

 

Bestellen

Het boek is geschreven door Kees-Willem Bruggeman (red.), Hans van Rooij (red.), Stijn van Cleef, Frank Schulmer, Marie-Claire Wichman. Wilt u ook een exemplaar aanschaffen? Ga naar onze winkel: De sociale gemeente?.

Boekomslag De Sociale Gemeente?

Nieuwe Publicatie: Zakboek Statenleden

Het boek is een onmisbaar naslagwerk voor statenleden en (lokale) politici. In 2019 starten namelijk honderden nieuwe Statenleden aan een grote uitdaging. Maar, hoe pakken ze dit aan? Staan de Staten schaakmat? Speciaal voor Statenleden is daarom het Zakboek Statenleden ontwikkeld.

Grote bedragen, een breed takenpakket en zware verantwoordelijkheden: op leden van Provinciale Staten komt veel af. De parttime provinciale bestuurders staan daarbij voor een grote uitdaging: het kaders stellen aan, en controleren van een stevig en deskundig College van Gedeputeerde Staten met een omvangrijk provinciaal ambtenarenkorps. Staan Statenleden niet bij voorbaat schaakmat?

Leden van Provinciale Staten hebben gelukkig een uitgebreide gereedschapskist tot hun beschikking. Het is echter wel belangrijk al die instrumenten goed te hanteren. Speciaal voor Statenleden is daarom het Zakboek Statenleden ontwikkeld. Een redactie van ervaren adviseurs, bestuurders en politici schreef bijdragen over alle aspecten van het werk van Statenleden.

Op het Provinciehuis van Utrecht zal op vrijdagochtend 18 mei 2018 het Zakboek Statenleden worden gepresenteerd. Tijdens het mini-symposium ‘Staten schaakmat?!’ zullen er ondermeer bijdragen zijn van Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol, de Utrechtse Commissaris van de Koning Willibrord van Beek en Harold van de Velde, voorzitter van de vereniging StatenlidNu.

 

Datum en locatie

Datum: vrijdag 18 mei 2018
Aanvang: 10:00
Locatie: Foyer Statenzaal Provincie Utrecht (Archimedeslaan 6, Utrecht)
Aanmelden: via Peter van den Berg (petervandenberg@leg-uit.nl)

 

Programma Symposium

• 09:30 – 10:00 Inloop —
• 10:00 – 10:05 Welkom (Arne Schaddelee)
• 10:05 – 10:20 Staten en Senaat (Ankie Broekers-Knol)
• 10:20 – 10:30 Toekomst Provinciale bestuurslaag (Richard van Oevelen)
• 10:30 – 10:40 Statenlid aan zet (Harold van de Velde)
• 10:40 – 10:50 Presentatie en overhandiging Zakboek raadsleden (Peter van den Berg en Jorden Hagenbeek)
• 10:50 – 11:00 Reactie Commissaris van de Koning (Willibrord van Beek)
• 11:00 – 11:20 Reacties op Zakboek Statenleden (Ruben Berghauser Pont, Gerben Huisman en Pieter Verhoeve)
• 11:20 – 11:25 Afronding (Arne Schaddelee)

 

Personalia

De volgende personen leveren een (inhoudelijke) bijdrage bij dit symposium:

 • Willibrord van Beek: Commissaris van de Koning van de provincie Utrecht;
 • mr. Peter van den Berg: juridisch adviseur gemeenten Oudewater en Woerden, gemeenteraadslid Waddinxveen (2006-2018) en redacteur ‘Zakboek Statenleden’;
 • Ruben Berghauser Pont: uitgever Berghauser Pont Publishing;
 • mr. Ankie Broekers-Knol: voorzitter Eerste Kamer;
 • Jorden Hagenbeek: bestuurskundige en organisatieveranderaar en eigenaar Wisborn. Redacteur ‘Zakboek Statenleden’;
 • Gerben Huisman: Statengriffier Fryslân en Redacteur ‘Zakboek Statenleden’;
 • mr. Richard van Oevelen: juridisch medewerker bestuursrecht Ploum, gastdocent staats- en bestuursrecht Universiteit Leiden en auteur van het boek ‘De provincie in het nauw’;
 • Arne Schaddelee: Statenlid Utrecht, mede-eigenaar communicatieadviesbureau en Redacteur ‘Zakboek Statenleden’;
 • Harold van de Velde MA: Statenlid Zeeland en voorzitter vereniging StatenlidNu;
 • mr. drs. Pieter Verhoeve: burgemeester gemeente Oudewater.

Checklist Privacy AVG (tweede druk)

U heeft nog 38 dagen voor de AVG in werking treedt. Bent u klaar? De tweede druk van Checklist Privacy AVG is zojuist verschenen om u hierbij te helpen. De tweede druk is volledig op de AVG gebaseerd, het aantal checklists is fors uitgebreid en de inhoud van de checklists is bijgewerkt. Nieuwe thema’s (PIA, privacy by design, data portabiliteit, profilering, leidende toezichthouder, registerplicht etc.) komen uitgebreid aan bod. Nieuw is ook de toevoeging van een boetetabel. De checklists bevatten gerichte verwijzingen naar zowel de AVG (inclusief de overwegingen), de relevante bepalingen in de UAVG als de adviezen van Europese privacy toezichthouders. De tweede druk bevat niet langer de wettekst van de Wbp. Daarvoor is de in de Tweede Kamer ingediende implementatiewet met toelichting in de plaats gekomen. De transponeringstabel AVG-Wbp is vervallen: wij verwijzen naar de uitgebreidere tabel in de toelichting op de UAVG (transponering AVG naar UAVG naar WBP). Bij de tweede druk is in aanvulling op de tabel Wbp à AVG een nieuwe transponeringstabel opgenomen (UAVG à AVG) evenals een checklist die betrekking heeft op de overgangssituatie van Wbp naar AVG.

 

Bestellen

De publicatie Checklist Privacy AVG is geschreven door Prof. mr. J.M.A. Berkvens, J. Reijner, mr. M.J.M.G. van Gerwen, mr. S.M.M.C. Vinken, mr. S.R. Wiegerinck en mr. S.W.G. Wolters. Wilt u ook een exemplaar aanschaffen? Ga naar onze winkel: Checklist Privacy AVG: privacybeleid in 46 checklists.

 

Omslag Checklist Privacy AVG: privacybeleid in 46 checklists (tweede druk)

 

Publicatie Omgevingswet Compleet, Tekst & Toelichting

Bent u goed voorbereid als de Omgevingswet in werking zal treden? Over twee jaar wordt het omgevingsrecht grondig herzien, Berghauser Pont heeft nu de gehele Omgevingswet in kaart gebracht en in één boek gepubliceerd. Berghauser Pont is hiermee de eerste partij die de voorbereiding op deze grootschalige aanpassing van het omgevingsrecht ondersteunt. De publicatie Omgevingswet Compleet, Tekst & Toelichting brengt de meest actuele tekstvoorstellen van deze Omgevingswet, de vier uitvoerings-AMvB’s, het overgangsrecht en de relevante artikelen van de Wet op de economische delicten in één boek samen. Het boek is daarmee uiterst geschikt voor gemeenten, provincies, waterschappen, bedrijven, advocaten, adviseurs, wetenschappers en studenten die zich nu al willen voorbereiden.

 

Inhoud

 • Alle artikelen van de Omgevingswet zijn opgenomen. Deze komen in plaats van de 26 wetten, dit zijn wetten zoals de Wabo, de Wet milieubeheer, de Wet ruimtelijke ordening, de Waterwet en de Wet natuurbescherming. Integraal verwerkt zijn de consultatieversies van de Invoeringswet Omgevingswet en de aanvullingswetten Bodem, Geluid, Grondeigendom en Natuur. Dit boek bevat daarmee de wet zoals die er hoogstwaarschijnlijk in 2021 uit gaat zien.
 • Alle artikelen van de uitvoeringsregels opgenomen zoals die in juni 2017 zijn voorgelegd aan de Raad van State: Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving en Besluit bouwwerken leefomgeving. Deze Besluiten vervangen het Besluit omgevingsrecht, het Activiteitenbesluit en het Bouwbesluit. De bijlagen zijn ook bij de Besluiten opgenomen.
 • Elk artikel van de Wet en de Besluiten is voorzien van een toelichting uit de parlementaire geschiedenis, zodat in een oogopslag duidelijk is wat de wetgever precies heeft bedoeld.
 • Alle nieuwe begrippen zijn opgenomen in een overzichtelijke tabel, zodat u gemakkelijk kunt zoeken.
 • Er is een uitgebreid trefwoordenregister zodat u snel het artikel in de Wet of de Besluiten kan terugvinden.
 • Alle relevante bepalingen uit de Wet economische delicten zijn opgenomen, zodat duidelijk is in welke gevallen overtreding van de Wet en de Besluiten een misdrijf of overtreding is en welke maximumstraffen gelden.
 • Het uitgebreide overgangsrecht is opgenomen en toegelicht, zodat de praktijk snel zijn weg kan vinden in de overgang van het oude naar het nieuwe recht.
 • Vanaf 2021 zal een deskundige redactie uit wetenschap, praktijk en rechterlijke macht T&T Omgevingswet actueel houden en relevante rechtspraak toevoegen.

 

Bestellen

De publicatie Omgevingswet Compleet, Tekst & Toelichting staat onder redactie van mr.dr. J.H.G. van den Broek, een autoriteit op het gebied van de Omgevingswet. Wilt u ook een hardcover exemplaar aanschaffen? Ga naar onze winkel: Omgevingswet Compleet, Tekst & Toelichting.

Boekomslag Omgevingswet Compleet, Tekst & Toelichting