Nieuwe publicatie: Bouwbesluit 2012, Tekst & Toelichting 7e herziene druk - Berghauser Pont
6 augustus 2019

Nieuwe publicatie: Bouwbesluit 2012, Tekst & Toelichting 7e herziene druk

Deze uitgave bevat het Bouwbesluit 2012 zoals dit met ingang van 1 juli 2019 luidt, na inwerkingtreding van het besluit van 29 maart 2019 (Staatsblad 2019, 155). Aanleiding tot deze zevende druk is de wijziging van het Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2019. Deze uitgave bevat het Bouwbesluit 2012 zoals dit met ingang van 1 juli 2019 luidt, na inwerkingtreding van het besluit van 29 maart
2019 (Staatsblad 2019, 155).

 

 

De toelichting op het Bouwbesluit 2012 is in deze uitgave zodanig samengesteld uit de toelichtingen op de verschillende staatsbladen, dat ieder onderdeel van de toelichting betrekking heeft op de tekst zoals deze vanaf 1 juli 2019 luidt. Verder bevat deze uitgave de Regeling Bouwbesluit 2012, zoals deze luidt met ingang van 1 juli 2019. Deze zevende druk bevat naast genoemde regelgeving verschillende onderdelen die het gebruik van het Bouwbesluit 2012 vereenvoudigen. Ten eerste is een handzame tabel opgenomen met daarin alle besluiten die samen het Bouwbesluit 2012 vormen, met data, staatsbladnummers en inwerkingtredingsbesluiten. Hiermee worden de ontwikkelingen van het Bouwbesluit 2012 zichtbaar gemaakt op een wijze die het mogelijk maakt om op een eenvoudige manier na te gaan hoe het Bouwbesluit 2012 op enig moment voor 1 juli 2019 luidde. Dit is van belang bij de beoordeling of een bepaald voorschrift al dan niet van toepassing was op het moment van aanvraag van een vergunning voor het bouwen.

 

Ook zijn een leeswijzer, transponeringstabel en een trefwoordenregister opgenomen. Met de transponeringstabel is het Bouwbesluit 2012 op artikelniveau te vergelijken met het Bouwbesluit 2003 en met de andere voorafgaande regelgeving.

 

Auteurs

Mr. A. de Jong
Anneke de Jong is wetgevingsjurist bij de Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Ir. J.W. Pothuis
Joost Pothuis is senior consultant bij Arcadis

 

Bestellen

De publicatie: Bouwbesluit 2012, Tekst & Toelichting 7e herziene druk is te bestellen in onze boekenwinkel.